angie.

50 tekstów – auto­rem jest an­gie..

po­toki niep­rzychyl­nych myśli bar­dzo często za­lewają nas w smut­ku dolinie 

myśl
zebrała 106 fiszek • 2 maja 2011, 19:58

co­fając się myśla­mi w przeszłość uważaj,
by nie stać się zacofanym 

myśl
zebrała 112 fiszek • 23 kwietnia 2011, 19:25

każdy po­winien mieć poczu­cie włas­nej wartości,
gorzej gdy zmienia się ono w poczu­cie wyższości

myśl
zebrała 111 fiszek • 20 kwietnia 2011, 20:57

naj­pierw pożarł ją ocza­mi, zachwy­cając się pięknem i wdziękiem
następnie ro­zeb­rał z cza­su i wol­nej woli
na końcu po­siadł pew­ność siebie i poczu­cie wartości

zos­tał z niej wyp­lu­ty wrak 

myśl
zebrała 65 fiszek • 18 kwietnia 2011, 20:57

a my, ludzie, brud­ny­mi pa­lucha­mi, z zar­dze­wiałymi narzędziami, o których użyt­ko­waniu nie ma­my pojęcia, maj­stru­jemy w życiu innych. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 8 kwietnia 2011, 21:57

i kra­ty niewol­nic­twa do­sięgnie kiedyś korozja.. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 3 kwietnia 2011, 22:11

człowiek
z zewnątrz mur, w środ­ku ruina 

aforyzm dnia z 13 września 2014 roku
zebrał 165 fiszek • 6 lutego 2011, 18:30

do­ras­ta­nie jest jak prze­budze­nie się z ma­giczne­go snu, w który nie jest nam da­ne za­paść ponownie. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 23 stycznia 2011, 19:57

bu­dując dom wasze­go wspólne­go życia nie za­pom­nij, że two­ja dru­ga połowa jest je­go współtwórcą. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 14 stycznia 2011, 23:39

Dla niewin­nych dusz drogę do nieba wyz­nacza śmierć, dla tych skażonych, piekłem jest po­zos­ta­nie na ziemi. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 12 stycznia 2011, 22:39

angie.

4w3. / Aby stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

angie.

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 września 2014, 18:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st człowiek z zewnątrz mur, w [...]

13 września 2014, 17:37.Rodia sko­men­to­wał tek­st człowiek z zewnątrz mur, w [...]

13 września 2014, 09:29bosy sko­men­to­wał tek­st człowiek z zewnątrz mur, w [...]